Skip to content

Tag: pronasal opinie

Zrozumienie połączenia napadowego TXA czesc 4

2 miesiące ago

434 words

Ta ostatnia możliwość jest intrygująca, ponieważ strychnina jest również konkurencyjnym antagonistą receptora glicyny (22). Niestety nagrań EMG i EEG zdarzeń brakuje z powodu nieoczekiwanego czasu wystąpienia tych zdarzeń, a nie wiadomo, czy u pacjentów występują resztkowe defekty poznawcze. Historycznie pacjenci, u których występują napady padaczkowe po operacji kardiochirurgicznej, mają na ogół większą częstość występowania pooperacyjnych…

Rola Sirt1 w odmładzaniu nerek i odporności na stres cd

2 miesiące ago

449 words

Podczas gdy działanie hamujące p27 cyklu komórkowego może przyczynić się do zbawiennych skutków ograniczenia kalorycznego, p27 wywiera działanie przeciwapoptotyczne w nerce (6) i takie działania p27 mogą również być istotne. Tak więc, procesy związane z cyklem komórkowym i antyapoptotyczne, wraz z autofagią mitochondrialną, były wykorzystywane przez Sirt1-deacetylowany szlak FOXO3a w pośredniczeniu w korzystnym wpływie ograniczenia…

Obserwacja mikroRNA w gwiazdozbiorze odwzorowuje nową gwiazdę miR-21 w przypadku przerostu serca cd

2 miesiące ago

469 words

Wiele typów komórek wydziela exosomy poprzez fuzję wielopęcherzykowych ciał z błoną plazmatyczną. Ostatnio w ścianie naczynia (19) odnotowano zależny od komórek jajowych transfer komórek z komórek śródbłonka do mięśnia gładkiego zależnego od egzosomu. Co więcej, opisano podobny mechanizm pośredniczący w przenoszeniu kompleksów AGO / miR z płytek do komórek śródbłonka (20). W tym wydaniu JCI…

Przyklejona prawda o angiogenezie i trombosponinach ad

2 miesiące ago

466 words

W badaniach Kopp et al. w tym wydaniu JCI rzuca nowe światło na te tajemnice (5). TSP1 i TSP2 TSP są rodziną 5 strukturalnie pokrewnych białek macierzy pozakomórkowej, zdolnych do wiązania zarówno receptorów powierzchniowych komórek, jak i innych zewnątrzkomórkowych białek macierzy (6). TSP1 i TSP2 są bardzo podobne strukturalnie i funkcjonalnie; obaj byli implikowani jako…

A Tric do zaciskania połączeń komórek komórkowych w ślimaku dla słuchu

2 miesiące ago

467 words

Tricellulin jest trójkomórkowym, sprzężonym z białkiem błonowym, białkiem błonowym, które kontroluje ruch substancji rozpuszczonych na tych wyspecjalizowanych skrzyżowaniach komórkowych. Mutacje w genie kodującym tricelulinę, TRIC, prowadzą do głuchoty niegenerialnej. W tym wydaniu JCI, Nayak i in. stworzył ukierunkowaną na gen myszy knockin w celu naśladowania patologii ludzkiej mutacji TRIC. Wydaje się, że głuchota jest spowodowana…

Rozwój greliny i podwzgórza: zbyt mało i zbyt wiele dobrego

2 miesiące ago

441 words

Ośrodki nerwowe w podwzgórzu regulują przyjmowanie pokarmu i masę ciała w odpowiedzi na hormony i inne bodźce nerwowe, a dysfunkcyjna komunikacja między mózgiem a jelitami stanowi przyczynę zaburzeń metabolicznych, w tym otyłości. W tym numerze JCI, Steculorum i współpracownicy przedstawiają dowody na to, że peptyd żołądkowy grelina pośredniczy w rozwoju włókien nerwowych w łukowatym jądrze…

Biologia systemów oporu moczopędnego czesc 4

2 miesiące ago

533 words

Analogicznym krokiem w podejściu systemowym Grimma i współpracowników była ich klasyfikacja dotkniętych genów do grup logicznych, które wskazują na konkretne mechanistyczne hipotezy. Po przejściu przez ich listę lekarze mogą zamówić dodatkowe badania, które najlepiej rozróżnią możliwe diagnozy, proces podobny do eksperymentów opartych na hipotezach w laboratorium. Tak więc, chociaż zdolność gromadzenia i zarządzania dużymi zbiorami…

Dojrzewanie rodziny receptorów jądrowych cd

2 miesiące ago

448 words

Na przykład, receptory steroidowe (z wyjątkiem receptorów estrogenowych) rozpoznają w jądrze różne sekwencje rdzenia heksamerycznego niż receptory niesteroidowe; tę charakterystykę można przypisać konkretnym regionom domeny wiążącej DNA (25). Wiele niesteroidowych NRs ulega heterodimeryzacji z członkiem rodziny receptorów retinoidowych X, z różną swoistością opartą na odstępach sekwencji DNA rdzenia (26). Ponadto, ponieważ wyróżniającą cechą NR jest…

Opracowywanie szczepionek DNA, które wywołują komórki dendrytyczne cd

2 miesiące ago

515 words

W innych badaniach wykazano, że zastosowanie czynników wzrostu lub czynników wzrostu DC, takich jak immunoadiuwanty Flt3L, zwiększa liczbę DC u myszy i u ludzi (7, 18). Jednak połączenie MIP-1. i Flt3L testowane przez Sumida i in. (16) rozszerza te wczesne badania, demonstrując nabór DC do miejsca wstrzyknięcia i migracji obciążonych APC do regionalnych węzłów chłonnych…

Mitochondrialne Ca2 + i ROS zajmują centralne miejsce, aby wytworzyć reakcje zapalne z udziałem TNF- ad

2 miesiące ago

473 words

U pacjentów z ostrą posocznicą zaburzenie czynności mitochondriów jest upośledzone, a u pacjentów z wstrząsem septycznym nasilenie zaburzeń czynności mitochondriów jest związane z niekorzystnymi wynikami klinicznymi (6, 7). Normalizacja biogenezy mitochondrialnej jest niezbędna do przywrócenia metabolizmu oksydacyjnego podczas sepsy (ryc. 1C), tak aby można było wznowić odpowiednie dostarczanie O2 i tkanki O2, co pozwoli zaspokoić…