Skip to content

Tag: kawa rozpuszczalna skład

Kwasy epokseicosatrienowy: miecz obosieczny w chorobach układu krążenia i raku czesc 4

3 miesiące ago

569 words

Hipotezę tę przetestowano w badaniach przedklinicznych, w których oceniano inhibitory epoksygenazy i antagonistów EET pod kątem ich zdolności do hamowania tworzenia i wzrostu guza (ryc. 1). Na przykład stwierdzono, że leczenie szczurów z glejakiem za pomocą inhibitorów epoksygenazy CYP tłumi wzrost guza i angiogenezę związaną z nowotworem (15). Podobnie praca opisana w tym wydaniu JCI…

Pilnuj swoich rytmów: ważna rola dobowych genów w neuroprotekcji

3 miesiące ago

442 words

Rytmy okołodobowe rządzą prawie każdym fizjologicznym procesem w naszych mózgach i ciałach. Na najbardziej podstawowym poziomie mechanizmy molekularne w każdej komórce współdziałają z cyklami metabolicznymi, aby wpłynąć na stan redox, umożliwiając zwiększoną aktywność komórkową w określonych porach dnia. W tym wydaniu JCI, Musiek i in. pokazują, że zaburzenia genetyczne w pozytywnym ramieniu zegara molekularnego mogą…

Mitochondrialny niedobór ROS i powikłania cukrzycy: AMP [K] -optymalizowanie adaptacji do hiperglikemii

3 miesiące ago

428 words

Globalna, długotrwała produkcja ROS ma szkodliwy wpływ na strukturę i funkcjonowanie tkanek oraz powoduje biochemiczne i fizjologiczne zmiany związane ze starzeniem się organów. Specyficzne, zlokalizowane metabolity ROS wytwarzane przez mitochondria i oksydazy NADPH również przekazują informacje homeostatyczne w odpowiedzi na sygnały metaboliczne, mechaniczne i zapalne. W tym wydaniu JCI Dugan i współpracownicy wykazali, że ROS…

Mitochondrialne Ca2 + i ROS zajmują centralne miejsce, aby wytworzyć reakcje zapalne z udziałem TNF- ad

3 miesiące ago

477 words

U pacjentów z ostrą posocznicą zaburzenie czynności mitochondriów jest upośledzone, a u pacjentów z wstrząsem septycznym nasilenie zaburzeń czynności mitochondriów jest związane z niekorzystnymi wynikami klinicznymi (6, 7). Normalizacja biogenezy mitochondrialnej jest niezbędna do przywrócenia metabolizmu oksydacyjnego podczas sepsy (ryc. 1C), tak aby można było wznowić odpowiednie dostarczanie O2 i tkanki O2, co pozwoli zaspokoić…

Opracowywanie szczepionek DNA, które wywołują komórki dendrytyczne cd

3 miesiące ago

517 words

W innych badaniach wykazano, że zastosowanie czynników wzrostu lub czynników wzrostu DC, takich jak immunoadiuwanty Flt3L, zwiększa liczbę DC u myszy i u ludzi (7, 18). Jednak połączenie MIP-1. i Flt3L testowane przez Sumida i in. (16) rozszerza te wczesne badania, demonstrując nabór DC do miejsca wstrzyknięcia i migracji obciążonych APC do regionalnych węzłów chłonnych…

Dojrzewanie rodziny receptorów jądrowych cd

3 miesiące ago

450 words

Na przykład, receptory steroidowe (z wyjątkiem receptorów estrogenowych) rozpoznają w jądrze różne sekwencje rdzenia heksamerycznego niż receptory niesteroidowe; tę charakterystykę można przypisać konkretnym regionom domeny wiążącej DNA (25). Wiele niesteroidowych NRs ulega heterodimeryzacji z członkiem rodziny receptorów retinoidowych X, z różną swoistością opartą na odstępach sekwencji DNA rdzenia (26). Ponadto, ponieważ wyróżniającą cechą NR jest…

Biologia systemów oporu moczopędnego czesc 4

3 miesiące ago

535 words

Analogicznym krokiem w podejściu systemowym Grimma i współpracowników była ich klasyfikacja dotkniętych genów do grup logicznych, które wskazują na konkretne mechanistyczne hipotezy. Po przejściu przez ich listę lekarze mogą zamówić dodatkowe badania, które najlepiej rozróżnią możliwe diagnozy, proces podobny do eksperymentów opartych na hipotezach w laboratorium. Tak więc, chociaż zdolność gromadzenia i zarządzania dużymi zbiorami…

Rozwój greliny i podwzgórza: zbyt mało i zbyt wiele dobrego

3 miesiące ago

443 words

Ośrodki nerwowe w podwzgórzu regulują przyjmowanie pokarmu i masę ciała w odpowiedzi na hormony i inne bodźce nerwowe, a dysfunkcyjna komunikacja między mózgiem a jelitami stanowi przyczynę zaburzeń metabolicznych, w tym otyłości. W tym numerze JCI, Steculorum i współpracownicy przedstawiają dowody na to, że peptyd żołądkowy grelina pośredniczy w rozwoju włókien nerwowych w łukowatym jądrze…

A Tric do zaciskania połączeń komórek komórkowych w ślimaku dla słuchu

3 miesiące ago

467 words

Tricellulin jest trójkomórkowym, sprzężonym z białkiem błonowym, białkiem błonowym, które kontroluje ruch substancji rozpuszczonych na tych wyspecjalizowanych skrzyżowaniach komórkowych. Mutacje w genie kodującym tricelulinę, TRIC, prowadzą do głuchoty niegenerialnej. W tym wydaniu JCI, Nayak i in. stworzył ukierunkowaną na gen myszy knockin w celu naśladowania patologii ludzkiej mutacji TRIC. Wydaje się, że głuchota jest spowodowana…

Przyklejona prawda o angiogenezie i trombosponinach ad

3 miesiące ago

468 words

W badaniach Kopp et al. w tym wydaniu JCI rzuca nowe światło na te tajemnice (5). TSP1 i TSP2 TSP są rodziną 5 strukturalnie pokrewnych białek macierzy pozakomórkowej, zdolnych do wiązania zarówno receptorów powierzchniowych komórek, jak i innych zewnątrzkomórkowych białek macierzy (6). TSP1 i TSP2 są bardzo podobne strukturalnie i funkcjonalnie; obaj byli implikowani jako…