Skip to content

Tag: co jeść po bieganiu wieczorem

Kwasy epokseicosatrienowy: miecz obosieczny w chorobach układu krążenia i raku czesc 4

3 miesiące ago

569 words

Hipotezę tę przetestowano w badaniach przedklinicznych, w których oceniano inhibitory epoksygenazy i antagonistów EET pod kątem ich zdolności do hamowania tworzenia i wzrostu guza (ryc. 1). Na przykład stwierdzono, że leczenie szczurów z glejakiem za pomocą inhibitorów epoksygenazy CYP tłumi wzrost guza i angiogenezę związaną z nowotworem (15). Podobnie praca opisana w tym wydaniu JCI…

Dominująca rola glukozy w kompensacja komórkowa oporności na insulinę czesc 4

3 miesiące ago

611 words

Można argumentować, że glukoza wywiera swój wpływ na. wzrost komórek poprzez stymulowanie wydzielania insuliny, które następnie odżywia się. komórka do promowania wzrostu. Jest to kwestionowane przez niedawny raport, który wykazał, że stymulacja glukozy ekspresji Irs2 może być oddzielona od wydzielania insuliny przez zastosowanie somatostatyny, która hamuje dystalne etapy wydzielania insuliny (15). Również pouczająca jest obserwacja,…

Mitochondrialny niedobór ROS i powikłania cukrzycy: AMP [K] -optymalizowanie adaptacji do hiperglikemii

3 miesiące ago

428 words

Globalna, długotrwała produkcja ROS ma szkodliwy wpływ na strukturę i funkcjonowanie tkanek oraz powoduje biochemiczne i fizjologiczne zmiany związane ze starzeniem się organów. Specyficzne, zlokalizowane metabolity ROS wytwarzane przez mitochondria i oksydazy NADPH również przekazują informacje homeostatyczne w odpowiedzi na sygnały metaboliczne, mechaniczne i zapalne. W tym wydaniu JCI Dugan i współpracownicy wykazali, że ROS…

Mitochondrialne Ca2 + i ROS zajmują centralne miejsce, aby wytworzyć reakcje zapalne z udziałem TNF- ad

3 miesiące ago

477 words

U pacjentów z ostrą posocznicą zaburzenie czynności mitochondriów jest upośledzone, a u pacjentów z wstrząsem septycznym nasilenie zaburzeń czynności mitochondriów jest związane z niekorzystnymi wynikami klinicznymi (6, 7). Normalizacja biogenezy mitochondrialnej jest niezbędna do przywrócenia metabolizmu oksydacyjnego podczas sepsy (ryc. 1C), tak aby można było wznowić odpowiednie dostarczanie O2 i tkanki O2, co pozwoli zaspokoić…

Opracowywanie szczepionek DNA, które wywołują komórki dendrytyczne ad

3 miesiące ago

480 words

Niezależnie od mechanizmu leżącego u podstaw, stało się jasne, że w kontekście szczepienia DNA APC są kluczowymi induktorami odporności, ponieważ są kluczowymi mediatorami odpowiedzi odpornościowych między rezydującymi komórkami somatycznymi i limfocytami T w węzłach chłonnych. Poprzez transport antygenu z miejsca iniekcji do wtórnych narządów limfatycznych, APC służą do skutecznego prezentowania antygenu naiwnym komórkom T. Kierowanie…

Dojrzewanie rodziny receptorów jądrowych cd

3 miesiące ago

450 words

Na przykład, receptory steroidowe (z wyjątkiem receptorów estrogenowych) rozpoznają w jądrze różne sekwencje rdzenia heksamerycznego niż receptory niesteroidowe; tę charakterystykę można przypisać konkretnym regionom domeny wiążącej DNA (25). Wiele niesteroidowych NRs ulega heterodimeryzacji z członkiem rodziny receptorów retinoidowych X, z różną swoistością opartą na odstępach sekwencji DNA rdzenia (26). Ponadto, ponieważ wyróżniającą cechą NR jest…

Biologia systemów oporu moczopędnego czesc 4

3 miesiące ago

535 words

Analogicznym krokiem w podejściu systemowym Grimma i współpracowników była ich klasyfikacja dotkniętych genów do grup logicznych, które wskazują na konkretne mechanistyczne hipotezy. Po przejściu przez ich listę lekarze mogą zamówić dodatkowe badania, które najlepiej rozróżnią możliwe diagnozy, proces podobny do eksperymentów opartych na hipotezach w laboratorium. Tak więc, chociaż zdolność gromadzenia i zarządzania dużymi zbiorami…

Odpowiedź serca: nowe wrażliwe neurony tarczycy w podwzgórzu czesc 4

3 miesiące ago

441 words

Wykazali oni, że zdolność obu antagonistów do wywoływania zmian częstości akcji serca była istotnie zmniejszona u myszy AHA zależnych od pV +. Podsumowując, odkrycia te silnie potwierdzają koncepcję, że neurony AHA pv + odgrywają kluczową rolę w centralnej regulacji funkcji sercowo-naczyniowych. Przyszłe kierunki Badanie Mittaga i wsp. ma ważne implikacje dotyczące pochodzenia defektów komórkowych, które…

A Tric do zaciskania połączeń komórek komórkowych w ślimaku dla słuchu

3 miesiące ago

467 words

Tricellulin jest trójkomórkowym, sprzężonym z białkiem błonowym, białkiem błonowym, które kontroluje ruch substancji rozpuszczonych na tych wyspecjalizowanych skrzyżowaniach komórkowych. Mutacje w genie kodującym tricelulinę, TRIC, prowadzą do głuchoty niegenerialnej. W tym wydaniu JCI, Nayak i in. stworzył ukierunkowaną na gen myszy knockin w celu naśladowania patologii ludzkiej mutacji TRIC. Wydaje się, że głuchota jest spowodowana…

Przyklejona prawda o angiogenezie i trombosponinach ad

3 miesiące ago

468 words

W badaniach Kopp et al. w tym wydaniu JCI rzuca nowe światło na te tajemnice (5). TSP1 i TSP2 TSP są rodziną 5 strukturalnie pokrewnych białek macierzy pozakomórkowej, zdolnych do wiązania zarówno receptorów powierzchniowych komórek, jak i innych zewnątrzkomórkowych białek macierzy (6). TSP1 i TSP2 są bardzo podobne strukturalnie i funkcjonalnie; obaj byli implikowani jako…