Skip to content

Tag: co jeść po bieganiu wieczorem

Zrozumienie połączenia napadowego TXA czesc 4

2 miesiące ago

434 words

Ta ostatnia możliwość jest intrygująca, ponieważ strychnina jest również konkurencyjnym antagonistą receptora glicyny (22). Niestety nagrań EMG i EEG zdarzeń brakuje z powodu nieoczekiwanego czasu wystąpienia tych zdarzeń, a nie wiadomo, czy u pacjentów występują resztkowe defekty poznawcze. Historycznie pacjenci, u których występują napady padaczkowe po operacji kardiochirurgicznej, mają na ogół większą częstość występowania pooperacyjnych…

Rola Sirt1 w odmładzaniu nerek i odporności na stres cd

2 miesiące ago

449 words

Podczas gdy działanie hamujące p27 cyklu komórkowego może przyczynić się do zbawiennych skutków ograniczenia kalorycznego, p27 wywiera działanie przeciwapoptotyczne w nerce (6) i takie działania p27 mogą również być istotne. Tak więc, procesy związane z cyklem komórkowym i antyapoptotyczne, wraz z autofagią mitochondrialną, były wykorzystywane przez Sirt1-deacetylowany szlak FOXO3a w pośredniczeniu w korzystnym wpływie ograniczenia…

Obserwacja mikroRNA w gwiazdozbiorze odwzorowuje nową gwiazdę miR-21 w przypadku przerostu serca ad

2 miesiące ago

454 words

Podczas gdy nici przewodnika celują w indukowany miR kompleks wyciszający (miRISC) do mRNA z częściowo komplementarnymi sekwencjami i wyciszają je, nici pasażerskie ogólnie nie są uważane za mające znaczenie biologiczne (6). W odniesieniu do adaptacyjnej regulacji wzrostu zidentyfikowano miR-y i powiązano je z kilkoma chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym z proliferacją neointimy po uszkodzeniu naczyń (7,…

Przyklejona prawda o angiogenezie i trombosponinach ad

2 miesiące ago

466 words

W badaniach Kopp et al. w tym wydaniu JCI rzuca nowe światło na te tajemnice (5). TSP1 i TSP2 TSP są rodziną 5 strukturalnie pokrewnych białek macierzy pozakomórkowej, zdolnych do wiązania zarówno receptorów powierzchniowych komórek, jak i innych zewnątrzkomórkowych białek macierzy (6). TSP1 i TSP2 są bardzo podobne strukturalnie i funkcjonalnie; obaj byli implikowani jako…

A Tric do zaciskania połączeń komórek komórkowych w ślimaku dla słuchu

2 miesiące ago

467 words

Tricellulin jest trójkomórkowym, sprzężonym z białkiem błonowym, białkiem błonowym, które kontroluje ruch substancji rozpuszczonych na tych wyspecjalizowanych skrzyżowaniach komórkowych. Mutacje w genie kodującym tricelulinę, TRIC, prowadzą do głuchoty niegenerialnej. W tym wydaniu JCI, Nayak i in. stworzył ukierunkowaną na gen myszy knockin w celu naśladowania patologii ludzkiej mutacji TRIC. Wydaje się, że głuchota jest spowodowana…

Odpowiedź serca: nowe wrażliwe neurony tarczycy w podwzgórzu czesc 4

2 miesiące ago

440 words

Wykazali oni, że zdolność obu antagonistów do wywoływania zmian częstości akcji serca była istotnie zmniejszona u myszy AHA zależnych od pV +. Podsumowując, odkrycia te silnie potwierdzają koncepcję, że neurony AHA pv + odgrywają kluczową rolę w centralnej regulacji funkcji sercowo-naczyniowych. Przyszłe kierunki Badanie Mittaga i wsp. ma ważne implikacje dotyczące pochodzenia defektów komórkowych, które…

Biologia systemów oporu moczopędnego czesc 4

2 miesiące ago

533 words

Analogicznym krokiem w podejściu systemowym Grimma i współpracowników była ich klasyfikacja dotkniętych genów do grup logicznych, które wskazują na konkretne mechanistyczne hipotezy. Po przejściu przez ich listę lekarze mogą zamówić dodatkowe badania, które najlepiej rozróżnią możliwe diagnozy, proces podobny do eksperymentów opartych na hipotezach w laboratorium. Tak więc, chociaż zdolność gromadzenia i zarządzania dużymi zbiorami…

Dojrzewanie rodziny receptorów jądrowych cd

2 miesiące ago

448 words

Na przykład, receptory steroidowe (z wyjątkiem receptorów estrogenowych) rozpoznają w jądrze różne sekwencje rdzenia heksamerycznego niż receptory niesteroidowe; tę charakterystykę można przypisać konkretnym regionom domeny wiążącej DNA (25). Wiele niesteroidowych NRs ulega heterodimeryzacji z członkiem rodziny receptorów retinoidowych X, z różną swoistością opartą na odstępach sekwencji DNA rdzenia (26). Ponadto, ponieważ wyróżniającą cechą NR jest…

Opracowywanie szczepionek DNA, które wywołują komórki dendrytyczne ad

2 miesiące ago

479 words

Niezależnie od mechanizmu leżącego u podstaw, stało się jasne, że w kontekście szczepienia DNA APC są kluczowymi induktorami odporności, ponieważ są kluczowymi mediatorami odpowiedzi odpornościowych między rezydującymi komórkami somatycznymi i limfocytami T w węzłach chłonnych. Poprzez transport antygenu z miejsca iniekcji do wtórnych narządów limfatycznych, APC służą do skutecznego prezentowania antygenu naiwnym komórkom T. Kierowanie…

Mitochondrialne Ca2 + i ROS zajmują centralne miejsce, aby wytworzyć reakcje zapalne z udziałem TNF- ad

2 miesiące ago

473 words

U pacjentów z ostrą posocznicą zaburzenie czynności mitochondriów jest upośledzone, a u pacjentów z wstrząsem septycznym nasilenie zaburzeń czynności mitochondriów jest związane z niekorzystnymi wynikami klinicznymi (6, 7). Normalizacja biogenezy mitochondrialnej jest niezbędna do przywrócenia metabolizmu oksydacyjnego podczas sepsy (ryc. 1C), tak aby można było wznowić odpowiednie dostarczanie O2 i tkanki O2, co pozwoli zaspokoić…