Skip to content

STALing odpowiedzi komórek B za pomocą CD22

1 miesiąc ago

489 words

Tłumienie niechcianych humoralnych odpowiedzi immunologicznych bez uszczerbku dla zdolności gospodarza do odpowiedzi na obce patogeny jest głównym celem terapii mających na celu złagodzenie szkodliwego wytwarzania autoprzeciwciał. Globalne tłumienie układu odpornościowego poprzez zmniejszenie limfocytów i / lub leki immunosupresyjne może mieć efekty poza celem, co stanowi ograniczenie dla konwencjonalnych terapii. W tym wydaniu JCI Macauley i współpracownicy wykorzystują nowatorską platformę do hamowania produkcji antygenów swoistych dla przeciwciał, która zachowuje zdolność układu odpornościowego do reagowania na niespokrewnione antygeny. Komórki B są krytyczne dla zapewnienia ochrony przed chorobą, ponieważ produkowane przez nich Ab oferują ważną pierwszą linię obrony przed inwazją patogenów. Jednak komórki B mogą także przyczyniać się do szkodliwych odpowiedzi immunologicznych, szczególnie gdy ich produkcja Ab skierowana jest na własne antygeny (Ags), jak ma to miejsce w wielu chorobach autoimmunologicznych. Znalezienie sposobów na manipulowanie odpowiedziami komórek B. albo wzmacniając je pod kątem rozwoju szczepionek, albo hamując je u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi i alergicznymi. od dawna jest celem zarówno lekarzy, jak i klinicystów. Jedną obiecującą strategią, która pojawiła się w zakresie modulacji immunologicznej, jest celowane dostarczanie Ag do określonych podzbiorów komórek układu odpornościowego (1). W tym podejściu wykorzystuje się mAb lub ligandy specyficzne dla receptorów na powierzchni komórki, aby dostarczyć połączone Ag bezpośrednio do komórek immunologicznych po wstrzyknięciu in vivo. W tym wydaniu JCI Macauley i jego współpracownicy wprowadzili nowe podejście ukierunkowane na Ag w celu hamowania odpowiedzi limfocytów B, która łączy zarówno swoistość Ag, jak i negatywną regulację sygnalizacji receptora komórek B (BCR) (2). Aktywacja a hamowanie: STALing B cells Po związaniu Ag poprzez ich BCR, komórki B stają się aktywowane i różnicują się w komórki plazmatyczne, które produkują Ab. Bezpośrednie hamowanie swoistych dla Ag komórek B jest trudnym zadaniem do osiągnięcia, ponieważ każda specyficzna wobec Ag terapia skierowana na komórki B musi, z samej swojej natury, włączać wiązanie Ag do BCR, a zatem ryzykować indukcję aktywacji względem hamowania. Aby ominąć tę przeszkodę, Macauley i współpracownicy wykorzystali CD22, wiążący kwas sialowy korektor BCR silnie eksprymowany na powierzchni komórek B (2). Wybrali CD22, ponieważ jego ogon cytoplazmatyczny zawiera 2 motywy hamujące immunotyrozy, które są fosforylowane po ligacji BCR i rekrutują białkową fosfatazę tyrozynową SH2-SH2 (3, 4). SHP-1 defosforyluje wiele składników kaskady sygnałowej BCR, powodując zahamowanie sygnalizacji za pośrednictwem BCR. Realizując hipotezę, że nadmierne usieciowanie CD22 będzie zabronić transdukcji sygnału BCR, a tym samym odpowiedzi swoistych dla Ag, Macauley i in. wytworzone liposomalne nanocząstki zawierające optymalne stosunki Ag i ligand o wysokim powinowactwie do CD22, BPANeuGc2 2-6Gal a 1-4GlcNAc (określane poniżej jako ligand CD22 lub CD22L)
[przypisy: leczenie biologiczne zzsk, mąka migdałowa jak zrobić, badania endokrynologiczne ]
[patrz też: nietolerancja pokarmowa objawy, leczenie łuszczycy warszawa, sofora japońska ]