Skip to content

Energetyczna opowieść o niezależnych od AMPK efektach metforminy cd

3 miesiące ago

417 words

Dodatkowo, wysokie poziomy ATP blokują wejście pirogronianu do cyklu kwasu trójkarboksylowego (TCA) poprzez hamowanie dehydrogenazy pirogronianowej (17). Same te efekty mogą wyjaśnić, w jaki sposób zmniejszony ładunek energetyczny indukowany przez metforminę hamuje wątrobowy poziom glukozy. Oprócz ładunku energetycznego, stosunek NADH / NAD + może również kontrolować wskaźniki metaboliczne; bardziej zredukowany stan powinien spowalniać przepływ cyklu TCA poprzez hamowanie produktu i zwiększać redukcję pirogronianu do mleczanu, co prowadzi do bardziej glikolitycznego stanu. Gdy dane są oglądane w całości, jasne jest, że hepatocyty mają niezliczone możliwości autonomicznej regulacji syntezy glukozy i że zmiany w aktywności kinazy prawdopodobnie reprezentują wtórny tryb regulacji, który może być wystarczający, ale nie jest konieczny do kontrolowania produkcja glukozy. Rycina 1Regulacja wątrobowych szlaków glikolitycznych / glukoneogennych. Metformina hamuje mitochondrialny kompleks I i zwiększa stosunek AMP / ATP, co prowadzi do aktywacji wykrywającej energię kinazy AMPK. Foretz i in. (12) pokazują, że aktywacja AMPK jest zbędna w przypadku indukowanej metforminą obniżenia wyjściowej glukozy w wątrobie. Podczas gdy istnieją liczne punkty regulacyjne dla bezpośredniego wpływu AMP i ATP na glikolizę i glukoneogenezę, mechanizm regulacji ładunku energetycznego ekspresji genu glukoneogennego opisany przez Foretz i in. jest obecnie nieznany. PEP, fosfoenopirogronian. Wpływ zmian w ekspresji genu glukoneogennego na wątrobowy wynik glukozyJeśli zmniejszona produkcja glukozy koreluje ze zmniejszonym ładunkiem energii, niezależne od AMPK obniżenie poziomów mRNA kodujących kluczowe białka glukoneogenne PPAR. Coactivator 1. (PGC-1 a), cytozolową fosfoenolopirogronianokarboksylazy (PEPCK), a katalityczna podjednostka glukozo-6-fosfatazy (G6Paza) również koreluje z obniżonym stanem naładowania energii. Co ciekawe, przez wymuszoną nadekspresję glukoneogennego głównego koaktywatora PGC-1 (3, Foretz i in. odkryli, że te zmiany w ekspresji genów nie spowodowały zmniejszenia produkcji glukozy, ale raczej stanowiły równoległy efekt wyczerpanych zapasów energii (12). Obserwacja ta przyczynia się do wzrostu liczby danych wskazujących, że ostre zmiany w ekspresji genów nie są jedynym wyznacznikiem poziomu glukozy. Na przykład, manipulacja genetyczna poziomów białka PEPCK w wątrobie myszy ma niewielki wpływ na przepływ glukoneogenny, a u szczurów z cukrzycą i u ludzi występuje brak korelacji między ekspresją genów glukoneogennych a pomiarami wyjściowej glukozy w wątrobie (18, 19). Należy zauważyć, że pojawiło się kilka badań opisujących możliwe mechanizmy, za pomocą których metformina lub inne aktywatory AMPK regulują ekspresję genów glukoneogennych poprzez AMPK (20, 21)
[podobne: co jeść po bieganiu wieczorem, nietolerancja pokarmowa objawy, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego wniosek ]
[patrz też: ziemniaki pieczone kalorie, przychodnia ludwikowska oleśnica, trosicam cena ]