Skip to content

Dziedzictwo chromosomu Philadelphia ad

1 miesiąc ago

477 words

W miarę poprawy technik cytogenetycznych, nieprawidłowy chromosom zwizualizowany przez Hungerforda i Nowella został określony jako wynik wzajemnej translokacji między długimi ramionami chromosomów 9 i 22 (3). Późniejsze prace ujawniły, że translokacja ta doprowadziła do powstania białka fuzyjnego ulegającego ekspresji w komórkach złośliwych (4. 8). Ta praca pobudziła intensywną ocenę innych nowotworów, aby określić, czy inne zmiany cytogenetyczne mogą być związane z nowotworami złośliwymi, a tym samym uogólnić ten nowy paradygmat. Jak docenią czytelnicy tej serii, wyniki tych badań miały daleko idące konsekwencje w naszym rozumieniu genetycznej podstawy raka, ponieważ nieprawidłowości chromosomalne są obecnie znane jako sygnatury złośliwych nowotworów w wielu tkankach. Potencjalne znaczenie regionu klasterowego białka punktu przerwania fuzji. V-Abl Abelli mysiej białkowej homolog onkogenu (BCR-Abl), wytwarzanego jako produkt genu translokacji t (9; 22), stało się oczywiste jako równoległe badania w innych zidentyfikowanych laboratoriach. i zaczęli charakteryzować białkowe kinazy tyrozynowe. Wraz z odkryciem tej klasy enzymów, eksperymenty nasienne wykazały, że są absolutnie krytycznymi punktami kontrolnymi w rozwoju i różnicowaniu komórek oraz że rozregulowanie tych enzymów może prowadzić do nieprawidłowego, tj. Złośliwego wzrostu komórek (9. 15). Związek z CML stał się jasny, ponieważ homologia sekwencji i testy enzymatyczne wykazały, że sam składnik Abl był białkową kinazą tyrozynową (16) i że białko fuzyjne utraciło odpowiednią regulację (17). Następnie seria ważnych badań wykorzystujących modele zwierzęce wykazała, że BCR-Abl jest onkogenny (18. 21) i jest przyczyną, a nie wynikiem CML. Dysponując tą informacją, ustalono etap prób racjonalnego projektowania leków. Do tego czasu standardowa terapia CML była podobna do leczenia innych nowotworów złośliwych: podawania środków cytotoksycznych w nadziei, że złośliwe komórki zostaną zabite nieproporcjonalnie i że zabijanie będzie wystarczająco mocne i selektywne, aby gospodarz mógł ostatecznie zamontować skuteczny przeciwnowotworowy odpowiedź. Niestety, ten pozytywny wynik był rzadkim przypadkiem, a bez specyficznej terapii przeciw komórkom złośliwym rzadko dochodziło do wyleczeń. Zidentyfikowanie przyczynowego działania genów na choroby zachęciło jednak badaczy do poszukiwania czynników, które w konkretny sposób zakłócałyby funkcję białka fuzyjnego BCR-Abl. Poszukiwania te ostatecznie doprowadziły do identyfikacji mesylanu imatinibu (Gleevec) jako inhibitora BCR-Abl (22. 24) i dramatycznie wpłynęły na jakość życia pacjentów cierpiących na CML (25. 27). Tak więc historia chromosomu Philadelphia jest wzorem dla obserwacji klinicznych ścisłej nauki podstawowej z wykorzystaniem nowatorskich podejść, prowadzących do nowych hipotez, które można przełożyć na praktykę kliniczną. We wrześniu 2006 r. Departament Patologii i Medycyny Laboratoryjnej oraz Abramson Cancer Center przy University of Pennsylvania School of Medicine sponsorował sympozjum, aby uhonorować wkład Petera Nowella po 50 latach jego wydziału
[przypisy: nietolerancja pokarmowa objawy, trosicam cena, morfologia z rozmazem cena ]
[hasła pokrewne: przychodnia ludwikowska oleśnica, trosicam cena, myśl jak facet 2 ]